Bestyrelse m.m.

På denne side kan du læse Askov Bylaugs vedtægter, finde kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne samt se referater og diverse oplysninger fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Adresseliste

Klik her og se adresselisten for bestyrelsen i Askov Bylaug

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Askov Bylaug, og dens formål er at varetage byens tarv samt virke for et godt samarbejde i sognet og i Vejen Kommune i det hele taget.

§ 2 Enhver bosiddende i Askov, Malt og omegn kan blive medlem mod at betale et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen.

§ 3 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, som vælges ved simpel stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling ved skriftlig afstemning. Ligeledes vælges 2 revisorer og 3 suppleanter, heraf en revisorsuppleant. Valget til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Ved 5 bestyrelsesmedlemmer afgår der hvert andet år 2 medlemmer, henholdsvis 3 medlemmer. Ved 7 bestyrelsesmedlemmer afgår der hvert andet år 3 medlemmer, henholdsvis 4 medlemmer. Revisorer vælges for 2 år ad gangen, således at der skiftevis er 1 revisor på valg. Suppleanter vælges for et år ad gangen og det er den suppleant med flest stemmer, der indgår i bestyrelsen, såfremt et valgt bestyrelsesmedlem må udtræde af bestyrelsen.

§ 4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Øvrige poster fordeles efter bestyrelsens beslutning. Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan der laves aftale med personer uden for bestyrelsen om løsning af opgaver på bestyrelses vegne – f.eks en regnskabsfører. I øvrigt deler bestyrelsens medlemmer arbejdet imellem sig.

§ 5 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes inden udgangen af marts måned.

§ 6 På den ordinære generalforsamling, hvortil indkaldes med minimum 3 ugers varsel, fremlægges de årlige regnskaber. Foreningens regnskabs- og medlemsår går fra 1. januar til 31. december. Der føres medlemsprotokol og specificeret regnskab. Foreningens revisor kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist. Der skal oprettes bankkonto. Kasseren i bestyrelsen har automatisk fuldmagt til denne – bestyrelsen kan herudover beslutte, at andre f.eks en regnskabsfører uden for bestyrelsen også har fuldmagt til bankkontoen.

§ 7 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden anmoder derom, samt ligeledes skriftligt opgiver, hvad man ønsker behandlet.

§ 9 Forandringer i vedtægten kan ske ved ordinær generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor, og dagsorden i forvejen er bekendtgjort.

§ 10 Foreningen kan kun opløses ved en ordinær generalforsamling, når mindst ¾ af de mødte medlemmer stemmer derfor, og dagsorden i forvejen er bekendtgjort.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. september 2015

Diverse info fra møder

a

Bestyrelsesmøder

Læs referater og anden information fra Askov Bylaugs bestyrelsesmøder

U

Generalforsamlinger

Generalforsamling i Askov Bylaug. Se info her