Ejers ønske om areal til boligformål kan ikke opfyldes

Forslag til kommuneplantillæg 18 har været i offentlig høring i perioden 11. december 2019 til 8. januar 2020, og fremlægges hermed til vedtagelse.

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide det eksisterende boligrammeområde 6.B.05 ved at inddrage et areal fra det åbne land. Så det er muligt at etablere en cykelsti uden at forringe nuværende muligheder for at realisere et fremtidigt boligområde. Det eksisterende rammeområde udvides derfor med et areal på ca. 4.100 m2, svarene til det areal, der er reserveret til cykelstien.

Ejerens ønske om at udlægge et ekstra areal til boligformål på ca. 2 ha i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg 18 kan ikke opfyldes. Udlægning af ekstra areal til boligformål kan, iflg. planloven, kun ske i forbindelse med udarbejdelse af en samlet vurdering af behovet for boligområder i hele kommunen.

Indstilling i Udvalget for Teknik og Miljø – februar 2020

Trampesti

Trampesti

Gå fra V. Skibelundvej til Ø. Skibelundvej syd for Askov

Ny “Trampesti” mellem det sydvestlige hjørne af Kongevænget og V. Skibelundvej v. transformatorstationen giver nu forbindelse mellem de 2 skibelundveje – i første omgang for gående.
Der er udlagt en bræmme på 2 m langs hegnet (grøn streg på kort) rundt om marken (rødt område på kort), som man må færdes på. Indtil videre foregår dette på vådt og “stubbet” underlag.
Senere sås der evt. græs på stien.
Arealet er ejet af Vejen Kommune. Marken er bortforpagtet.